Общи условия

Добре дошли в www.rorifit.com. Преди да пристъпите към ползването на този сайт – www.rorifit.com (наричан тук „Сайт„), е нeобходимо да прочетете следната информация:

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Уебсайтът е собственост на РОРИ ФИТ ЕООД/ “RORI FIT” SLTD с 206169678 и IBAN BG83UNCR70001524062770

Моля, прочетете внимателно следващите общи условия („Общи условия“), правни положения и информация. Използването на Сайта предполага, че вие сте съгласни с настоящите Общи условия и правни положения и напълно разбирате изложената тук информация.  

Не ползвайте този Сайт, в случай че не сте съгласни с Общите условия, правни положения или в случай на неразбиране смисъла на настоящата информация.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА САЙТА

 1. Настоящият сайт www.rorifit.com е проект на дружество с ограничена отговорност „РОРИ ФИТ“ ЕООД – българско юридическо лице, регистрирано по Законите на Република България, вписано в Търговския регистър с ЕИК 990877883.
 2. „РОРИ ФИТ“ ЕООД, наричано за кратко РОРИ ФИТ / RORI FIT или РОРИ / RORI, е дружество със седалище и адрес за кореспонденция – гр. София, п.к. 1303, ул.“ Св.Св. Кирил и Методий“ 180. Можете да се свържете с РОРИ ФИТ на посочения по-горе адрес или на email адрес – info@rorifit.com.
 3. Страни по настоящия договор са „РОРИ ФИТ“ ЕООД (“Нас”, “Ние”, или “Наше”) от една страна и всеки потребител, посетител или друго трето лице („Вие“, „Вас“, „Ви“ или „Ваше“), който или което има достъп, използва или е заредил(о) интернет сайта www.rorifit.com.
 4. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между РОРИ ФИТ и потребителите / посетителите на Сайта. При отваряне на Сайта, Вие се съгласявате с настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължавате да ги спазвате.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Информационната база от данни (материали) са осигурени на този Сайт за интернет потребителите, посетителите и други трети лица единствено с цел информиране. Сайтът предоставя на посетителите, потребителите и други трети лица информация относно основната дейност и услуги предоставяни от РОРИ ФИТ. 
 2. Вие сте оторизирани само за разглеждане на материали, изложени на този Сайт, единствено и само за Ваша лична употреба, предмет на посочените по-долу условия.
 3. В случай на копиране на материали от този Сайт, то следва да запазите всички знаци за авторско право и собственост, които се съдържат в оригиналните материали. За нарушение се смята (а) видоизменението на материали в този Сайт по какъвто и да е начин; и (б) публичното им показване, излагане или дистрибутиране.
 4. Според настоящите Общи условия по никакъв начин съдържащите се материали в този Сайт не могат да бъдат ползвани в друг уебсайт или компютърна мрежа, за каквито и да е било цели.
 5. Потребителят на този Сайт заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване и всяко активно действие от негова страна, включително кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, както и запазване на пасивно поведение, след като сайтът www.rorifit.com е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване по същество.
 6. Всички авторски права върху материалите в Сайта и върху самия Сайт са под защитата на Закона за авторското право.
 7. Всички информационни страници и статии в Сайта са написани от Нас и са изключителна интелектуална собственост на РОРИ ФИТ, освен в случаите когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на РОРИ ФИТ. Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни страници и статии без изричното разрешение на РОРИ ФИТ представлява нарушение на действащото българско законодателство.
 8. Сайта и неговото оригинално съдържание, функции и функционалност са и ще останат изключителна собственост на РОРИ ФИТ и нейните лицензодатели.
 9. Връзки към други уеб сайтове – Сайта ни може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от РОРИ ФИТ. Ние нямаме контрол върху и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че РОРИ ФИТ не носи отговорност или отговорност, пряко или косвено, за каквито и да е щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на всяко налично такова съдържание, стоки или услуги на или чрез такива уебсайтове или услуги. Настоятелно ви съветваме да прочетете общите условия и политиките за поверителност на всички уебсайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Когато потребителите прехвърлят или публикуват каквито и да е било материали, информация или друг вид комуникация на този Сайт, те моментално се считат за неконфиденциални и нелични.
 2. Собствeникът на Сайта и оторизираните от него трети страни могат свободно да (а) копират; (б) разпространяват; (в) посочват; (г) инкорпорират и ползват по всякакъв друг начин цялата информация, изображения, звук, текс и други (посочени тук) с една конкретна или всички възможни търговски и нетърговски цели.
 3. Забранено е на потребителите да публикуват или препращат до и от този Сайт всякакви незаконни, заплашителни, клеветнически, опозоряващи доброто име, неприлични, неетични, порнографски, нецензурирани или други материали, които нарушават който и да е закон или разпоредба.
 4. С приемане на тези Общи условия посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание, във формите за обратна връзка в Сайта, чрез които отправят запитвания, въпроси или препоръки към Сайта. При предоставяне от посетителите на лични данни през Сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до Сайта. РОРИ ФИТ ползва изпратените от посетителите име и електронна поща само и единствено с цел да отговори на съобщения им.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ТОЗИ САЙТ

 1. Потребителите, посетителите и други, които имат достъп или използват Сайта се съгласяват, че с ползването на която и да е от услугите, предлагани от този Сайт, те се считат за запознати и приели Общите условия за ползване.
 2. Ние можем да прекратим или спрем достъпа до нашият Сайт незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по каквато и да е причина, включително и без ограничение, ако нарушите Общите условия.
 3. Всички разпоредби на Общите условия, които по своето естество трябва да преживеят прекратяването, преживяват прекратяването, включително, без ограничение, разпоредби за собственост, гаранции за отказ от отговорност, обезщетение и ограничения на отговорността.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 1. Материалите, налични на този Сайт трябва да се приемат във вида, в който са, без каквито и да е допълнителни гаранции от какъвто и да е вид, явен или скрит. Съществува възможност материалите на този Сайт да бъдат неточни, непълни или остарели.
 2. Собствениците на сайта, техните изпълнители и всички свързани с тях трети страни, споменати в този Сайт, по никакъв начин не носят отговорност за каквито и да е щети – възникнали при ползване или невъзможност за ползване; или като резултат от ползване на този Сайт; поради ползване на други уебсайтове, свързани чрез линк с този Сайт; или заради информация и материали, поместени на някой или всички такива сайтове, без оглед дали щетите се базират на договор, гаранция, правонарушение, позволяващо предявяване на иск или каквато и да е друга законова практика и независимо дали е имало предупреждение за възможни подобни щети.

ДЕЙСТВАЩИ ЗАКОНИ

 1. Този Сайт се администрира според законите в Република България. Не се разрешава каквото и да е ползване или изнасяне на материали от този Сайт, което би нарушило българските и международните закони и разпоредби. Настоящите Общи условия и правни положения се налагат от и тълкуват съобразно законите на Република България, без оглед на каквито и да е противоречия в тълкуване на законите.
 2. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Собствениците на този Сайт имат право по всяко време да променят и ревизират настоящите Общи условия и правни положения, като актуализират този текст.
 2. Препоръчително е периодично да посещавате тази страница, за да разглеждате актуалните към момента Общи условия и правни положения, защото те са задължителни за информираността Ви.
 3. Възможно е някои тълкувания по настоящите Общи положения и правни положения да се заменят с други указани правни забележки или положения, поставени на определени страници или графи на този Сайт.
 4. Ние си запазваме правото по собствено усмотрение да променяме или заменяме Общите условия по всяко време. Продължавайки достъпа или използването на нашият Сайт след влизането в сила на тези редакции, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с преработените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Сайта.

Внимание:

Всички посетители на този Сайт трябва да прочетат следните положения и да се съобразяват с тях, както и с всички действащи закони:

 1. Имате право да се свързвате с, но не и да възпроизвеждате дословно, съдържанието на този Сайт.
 2. Нямате право да добавяте браузъри или каквито и да било рамки (фреймове) около съдържанието на Сайта.
 3. Нямате право да интерпретирате или обсъждате връзките си с този Сайт.
 4. Нямате право да давате невярна информация относно продуктите или услугите, предлагани на този Сайт.
 5. Нямате право да ползвате логото или други запазени марки, които са собственост на собствениците на този Сайт, без изрично разрешение.
 6. Не може да се помества съдържание, което би могло да бъде считано за незаконно, неприлично или обидно.

ОБЩИ УСЛОВИЯ за програма TRANSFORM YOURSELF:
Цялостната програма „TRANSFORM YOURSELF”, собственост на фирма РОРИ ФИТ ЕООД – дружество, което е представлявано от Радослава Наскова Тодорова-Атанасова и управлява и администрира сайта www.rorifit.com, съдържа една комбинация от хранителен и тренировъчен план, рецепти, видео тренировки и съвети, защитена от авторското право на българското и европейското законодателство и не може да бъде разпространявана или копирана, както и всяко друго действие, производно на горните, без изричното писмено съгласие на представител на носителят на авторското право © 2021 , РОРИ ФИТ ЕООД.

Хранителният режим към програмата е универсално създаден да подпомогне твоето здраве и добра физическа форма, да изгради здравословни навици и да даде насоки в това как да избираш и комбинираш продуктите, които консумираш. Ако обаче имаш някакви здравословни проблеми, травми, хранителни разстройства или бременност, задължително се консултирай с лекар, преди да започнеш изпълнението на програмата, защото продуктите, съветите и рецептите в нея не се считат за лекарска диагноза или лечение.

Нужно е да прецениш самостоятелно своето моментно здравословно състояние или да обсъдиш всяка стъпка към промяната със своя лекуващ лекар, защото РОРИ ФИТ ЕООД не носи отговорност, ако настъпят каквито и да е отклонения от него преди, по време на или след изпълнението на режима. Режимът е изграден на основата на балансираното хранене, менюто е разнообразно, затова, ако има храни, които не консумираш, винаги можеш да ги замениш с техни заместители. Протеините са взаимно заменими. Посочените в списъка плодове и зеленчуци, също. Млечните продукти имат еквиваленти без лактоза и без мазнини. Посочените продукти с глутен, имат своите заместители, които не съдържат глутен. Избирай внимателно, според своите ЛИЧНИ НУЖДИ. Калорийният състав на всяка рецепта е приблизителен! Нищо не е задължително на всяка цена. Слушай тялото си! Тренировъчният план към програмата е универсално създаден да те научи на основните упражнения, чрез които да подобриш своето физическо състояние и форма, но ако имаш някакви стари или моментни травми, болки в тялото, за които не си се консултирал с лекар, направи го преди да стартираш програмата, за да бъдеш сигурен дали да започнеш нейното изпълнение. РОРИ ФИТ ООД не носи отговорност! Тренировъчният план е създаден за начинаещи и средно-напреднали, а тежестите, които да използваш трябва да съобразиш със своята предварителна физическа подготовка.
Препоръчителните хранителни добавки НЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ.

Ако не си съгласен с актуалните „Общи условия“, то не следва да използваш програмата „TRANSFORM YOURSELF”.